Penzión Podzámok, Podzámková 28, 053 04 Spišské Podhradie

English Hungarian Polish Slovak

Ubytovací poriadok

PENZIÓN PODZÁMOK, Podzámková 28,  Spišské  Podhradie

Prevádzkovateľ : Štefan Sýkora, Mariánske námestie 8, Spišské Podhradie

IČO : 33050368, DIČ : 1020685424, tel.: 053/4541755, 0903609314,0903809314

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.penzionpodzamok.eu

Ubytovací poriadok

Podmienky a spôsob ubytovania

 1. V penzióne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 3. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14:00 h. do 20:00 hod. Do tejto doby penzión pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a penzión ju potvrdil. Ak hosť do 20:00 h. nenahlási svoj príchod, po 20:00 h. môže penzión izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je penzión povinný podržať rezerváciu do 21:00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, penzión nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi, resp. postupuje v zmysle storno podmienok.
 4. V čase od 22:00 h. do 6:00 h. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie aj po 22:00 h., a to v priestoroch k tomu určených.
 5. Penzión poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla po prihlásení na ubytovanie. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii.
 6. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:00 h. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť izbu neuvoľní do 12:00 h., môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúč od izby na recepcii poverenému pracovníkovi a oznámi odhlásenie z ubytovania.
 7. Penzión si vyhradzuje právo požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50 % - 100 % z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre penzión až po obdržaní úhrady zálohovej platby na účet penziónu.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Penzión nezodpovedá za veci, peniaze a cennosti ubytovaných osôb, ktoré si hostia nechajú bez dozoru. Penzión má trezor na úschovu cenností pri recepcii.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť. ZAKAZUJE SA VYNÁŠAŤ INVENTÁR Z IZIEB MIMO UBYT. ZARIADENIA, PREKLADAŤ NÁBYTOK A ZARIADENIE IZBY.  !!!
 3. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie hosť aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje recepciu. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí, a to aj na poschodí.
 4. Výmena posteľnej bielizne je každých päťdní pobytu, výmena uterákov a osušiek je každé tri dni pobytu alebo podľa požiadaviek hosťa..

Všeobecne platné ustanovenia

 1. V izbe a spoločenských priestoroch penziónu nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 2. V ubytovacom zariadení a obzvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové - prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahujem na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.). V celom objekte penziónu je prísny zákaz fajčiť.
 3. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.
 4. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby v priestoroch penziónu. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v penzióne Podzámok a ktorá je zodpovedná podľa zákona.
 5. Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci pre úschovu ktorých penzión vyčlenil iné miesto. Na úschovu takýchto vecí sa hosť informuje na recepcii.
 6. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch na vonkajších terasách. Vo vnútri celého objektu penziónu je zákaz fajčenia.
 7. Pri ochorení alebo poranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.
 8. Psy a iné zvieratá majú vstup povolený len po zaplatení poplatku.
 9. Pred odchodom z izby je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, a to aj na poschodí, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v izbe, riadne zamknúť vchodové dvere apartmánu a kľúč s príveskom od izby odovzdať na recepcii.
 10. Za stratu kľúča od izby a čipu od brány účtujeme 60,- €.
 11. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť na recepcii.
 12. Parkovisko penziónu je bezplatné. Penzión nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať aj na parkovisku, ktoré sa nachádza pred budovou. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľne položené osobné veci.
 13. Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia sa riadia podľa reklamačného poriadku.
 14. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.
 15. Výdaj stravy pre predplatiteľov penzie ak nie je dohodnuté inak:
  • raňajky: 8:00 – 10:00
  • obed: 12:00 - 14:00
  • večera: 18:00 - 20:00
  • ,
 16. Tiesňové telefónne čísla:
  • Polícia / Polizei: 158
  • Záchranná zdravotná služba / Nothilfe: 155
  • Hasičská a záchranná služba / Feuerschutz: 150
  • Integrovaný záchranný systém: 112

 

 

Prevádzkový  poriadok platný od  1.1.2024

Zodpovedná osoba : Štefan Sýkora

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú v penzióne,  poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v stanovenej lehote.

Chyby odstrániteľné

 1. Stravovacie služby
  Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.
 2. Ubytovacie služby
  Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z. z.

 

 

 

 

Chyby neodstrániteľné

 1. Stravovacie služby
  V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.
 2. Ubytovacie služby
  V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na hotelovej izbe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak hotel nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo na:
  • primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka
  • zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný a ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2024

Málo mrakov

20.02°C

Spišské Podhradie

Málo mrakov
Vlhkosť: 95%
Vietor: SSW pri 1.5 M/S

INFORMÁCIE

Príchod: 14:00 - Odchod: 10:00

Reštaurácia, Bar, Raňajky, Obedy, Večere

Free! WiFi vo všetkých izbách

Parkovanie v areáli zdarma